Perfil do contratante...

Perfil do contratante

  

 Accede á plataforma de contratos públicos de Galicia

A entrada en vigor da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, supuxo un impulso á utilización dos medios electrónicos, informáticos e telemáticos na contratación pública. Nese marco, unha das liñas fundamentais de actuación dirixiuse a mellorar os sistemas de información sobre a actividade contractual pública, creando novas figuras, como o Perfil de contratante e as Plataformas de Contratación que, a través de Internet, convértense en ferramentas de gran axuda para o coñecemento e seguimiento dos procedementos contractuales en curso e mesmo para que as PEMES coñezan posibilidades de negocio co sector público e accedan fácilmente ás licitaciones.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, a Consellería de Facenda, a través da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, e en colaboración coa AMTEGA, asumiu a tarefa de coordinar os traballos necesarios para adaptar e rediseñar, cos cambios de filosofía e contidos previstos na nova normativa, a contorna informática existente antes da entrada en vigor da lei.